Financieel feitenonderzoek

Hermes Advisory is gespecialiseerd in het uitvoeren van financieel feitenonderzoek ter ondersteuning van partijen bij (mogelijke) juridische geschillen. Door haar jarenlange ervaring als partij- en gerechtelijk deskundige weet Hermes Advisory haar financiële expertise in de juiste juridische context te plaatsen. Vanuit de financiële feiten wordt op inzichtelijke wijze en in begrijpelijke taal een bijdrage geleverd aan de vraag of een betreffende situatie kan hebben geleid tot schending van een juridische norm. Hermes Advisory legt zich toe op het uitvoeren van drie soorten financieel forensische onderzoeken:

 1. Financieel feitenonderzoek in faillissementen;
 2. Oorzaak- en toedrachtonderzoek;
 3. Contra-expertise op rapporten geschreven door (andere) financieel deskundigen.

1.    Financieel feitenonderzoek in faillissementen

Bij bestuurdersaansprakelijkheidszaken is het essentieel dat alle relevante financiële feiten boven tafel komen en op de juiste wijze worden gepresenteerd en geïnterpreteerd. Hermes Advisory brengt de financiële gang van zaken en de omstandigheden die ten grondslag lagen aan het handelen van bestuurders in kaart en slaat een brug naar de juridische beoordeling die daaruit kan volgen.

Hermes Advisory verricht haar onderzoeken onafhankelijk van de rechtsgrond waarop de bestuurdersaansprakelijkheid is ingericht. Dit houdt in dat de onderzoeken zowel binnen als buiten faillissement, ten behoeve van of tegen bestuurders worden vormgegeven: voor Hermes Advisory zijn de (financiële) feiten en omstandigheden het uitgangspunt waarop zij haar werkzaamheden inricht.

Vooronderzoek

Uitgangspunt bij het vooronderzoek in faillissementen is de digitale financiële administratie over de relevante jaren voorafgaand aan het faillissement. Aan de hand daarvan kunnen op een efficiënte manier de standen op specifieke peildata en het verloop van de balansposten over een bepaalde periode inzichtelijk worden gemaakt en kan een beeld worden verkregen van de omvang en samenstelling van de omzet en verschillende kostenposten, zodat inzicht kan worden verkregen in de ontwikkeling van het resultaat. Afhankelijk van de omvang en kwaliteit van de aangereikte digitale financiële administratie kan een dergelijk vooronderzoek (een “quick scan”) al worden uitgevoerd binnen een tijdbestek van een of twee dagen.

Vervolgonderzoek

Een curator kan, al dan niet als gevolg van een eerder uitgevoerd vooronderzoek, nadere of specifieke vragen hebben naar uit de administratie blijkende feiten. Hermes Advisory kan dan vervolgonderzoek verrichten in de digitale financiële administratie, maar ook in de papieren administratie en/of bijvoorbeeld op en in computerservers of mailboxen, of door middel van interviews met betrokkenen.

Naast een algemene vraag of uit de administratie op enig moment de rechten en verplichtingen van de vennootschap konden worden gekend, kan de onderzoeksvraag zien op de omvang en/of samenstelling van balansposten op enig moment en de resultaatsontwikkeling. Te denken valt hierbij aan onderzoeken naar eventuele paulianeuze handelingen, onjuiste weergaven van rechten en verplichtingen zoals het te hoog waarderen van bepaalde activa of ten onrechte niet opnemen van een voorziening, (verrekeningen bij) rekening-courant verhoudingen en aan onderzoek naar het voeren van een ‘winkel in een winkel’, het laten fungeren van de vennootschap als kostendumpplaats of het anderszins schuiven met kosten of opbrengsten. Binnen Hermes Advisory is ervaring met onderzoeken naar alle hierboven genoemde onderwerpen.

Kort gezegd voert Hermes Advisory financieel feitenonderzoek uit op (onder andere) de volgende aansprakelijkheidsonderwerpen:

 1. het schenden van de administratieplicht ex artikel 2:10 BW;
 2. het in beeld brengen van financiële feiten opdat een curator zich een mening kan vormen of een bestuurder als een redelijk denkend bestuurder heeft gehandeld;
 3. paulianeuze rechtshandelingen;
 4. het aangaan van financiële verplichtingen door de vennootschap terwijl de bestuurder wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de vennootschap de verplichtingen niet kon nakomen;
 5. het verstrekken van misleidende financiële informatie;
 6. het verrichten van een dividenduitkering in zodanige mate dat de continuïteit van de onderneming in gevaar is gekomen c.q. de onderneming niet langer in staat is aan haar opeisbare verplichtingen te voldoen.

Hermes Advisory verricht haar onderzoeken onafhankelijk van de rechtsgrond waarop de bestuurdersaansprakelijkheid is ingericht. Dit houdt in dat de onderzoeken zowel binnen als buiten faillissement, ten behoeve van of tegen bestuurders worden vormgegeven: voor Hermes Advisory zijn de (financiële) feiten en omstandigheden het uitgangspunt waarop zij haar werkzaamheden inricht.

2.    Oorzaak- en toedrachtonderzoek

Bij oorzaak- en toedrachtonderzoeken wordt in kaart gebracht tot welke (financiële) feiten een bepaalde situatie of handeling hebben geleid. Dit kan behalve een onderzoek naar de oorzaken van of onregelmatigheden bij een faillissement zien op partijen die een ander perspectief op de gang van zaken hebben bij bijvoorbeeld de overdracht van een onderneming of de omvang van de voorraadpositie. Een reconstructie van de (financiële) feiten en omstandigheden kan dan uitkomst bieden.

3.    Contra-expertise

Wat maakt een deskundige deskundig? In de praktijk komt het regelmatig voor dat het eigenlijke conflict wordt overschaduwd door (partij)deskundigen die tot een verschillende uitkomst komen, hetgeen ontaardt in een zogenoemde ‘battle of experts’. Een non-financial ziet dan al gauw door de bomen het bos niet meer. Hermes Advisory biedt contra-expertise aan op rapporten opgesteld door financieel deskundigen. In deze contra-expertise staan de volgende vragen centraal:

 1. Welke financiële feiten en omstandigheden heeft de deskundige in zijn onderzoek betrokken?
 2. Bieden de financiële feiten en omstandigheden een deugdelijke grondslag voor de deskundige om zijn conclusies op te baseren?
 3. Heeft de financieel deskundige bij het uitvoeren van het onderzoek gehandeld in lijn met de voor hem geldende wet- en regelgeving c.q. de regelgeving die op basis van zijn handelen redelijkerwijs verwacht mag worden?

De uitkomsten van de contra-expertise kunnen worden ingebracht als tegenwicht in een juridische procedure of – in geval een gerechtelijk deskundige is aangesteld – aanleiding geven tot aanvullend onderzoek of herzien van conclusies. In voorkomende gevallen kan de contra-expertise tevens aanleiding geven (tucht)rechterlijke stappen tegen de deskundige te ondernemen.

Mocht u meer informatie over dit onderwerp wensen, kunt u contact opnemen met: