WHOA Reorganisatie Akkoord

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) maakt het mogelijk voor ondernemingen die failliet dreigen te gaan een dwangakkoord op te leggen aan haar schuldeisers en aandeelhouders. Bij een dergelijk akkoord is het doel een schuldenreductie te bewerkstelligen. In de WHOA zijn aanvullende maatregelen opgenomen die het mogelijk maken dit akkoord tot stand te brengen. Niet onbelangrijk daarbij zijn de afkoelingsperiode en de mogelijkheid nieuw kapitaal te in te brengen in de onderneming waarvoor zekerheden door de onderneming worden gegeven.

Financiële ondersteuning is noodzakelijk bij een WHOA traject

Bij de WHOA spelen naast juridische aspecten ook economische en financiële vraagstukken een rol, waaronder vraagstukken op het gebied van de beoordeling van de levensvatbaarheid van een onderneming, de vraag of de operationele activiteiten rendabel zijn, hoeveel nieuw geld nodig is voor de continuering van de activiteiten, wat de omvang van de schade is als gevolg van het opzeggen van overeenkomsten, welke financiële, juridische en operationele informatie beschikbaar moet worden gesteld aan de betrokkenen en wat het verwachte rendement zal zijn van de verschillende klassen in de nieuwe kapitaalstructuur en hoe deze nieuwe kapitaalstructuur eruit komt te zien. Daarnaast spelen twee waardes van de onderneming in kwestie een belangrijke rol, namelijk de waarde in de situatie van een liquidatie (liquidatiewaarde) en de waarde in de situatie waarin de schuldenlast is gereorganiseerd (reorganisatiewaarde).

Voorbereiding WHOA

Hermes Advisory heeft veel voorwerk gedaan om juist nu ondernemingen adequaat te kunnen ondersteunen. Deze ondersteuning kan al aanvangen bij de voorbereidingsfase voor de onderhandelingen alvorens de betrokken partijen worden benaderd en een formeel WHOA traject wordt opgestart.

“Alhoewel wij als geen ander begrijpen dat elke onderneming en elke situatie uniek is, hebben wij getracht de benodigde WHOA rapportages zoveel als mogelijk te automatiseren waardoor wij juist nu ondernemingen doelmatig en kosten efficiënt kunnen bijstaan”.

In onze rapportages staan wij stil bij de benodigde elementen zoals :

  • beoordeling van levensvatbaarheid van de onderneming *
  • beoordeling van het dreigende insolventie *
  • beoordeling van de benodigde kapitaalinjectie
  • opstellen van de gevolgen van wijziging dan wel beëindiging wederkerige overeenkomsten
  • opstellen van de liquidatiewaarde*
  • opstellen van de reorganisatiewaarde *
  • opstellen van een indicatieve nieuwe kapitaalstructuur
  • voorzien van de gevolgen van de herstructurering voor de betrokken partijen *

*vereiste toepassing voor een formeel WHOA traject

“Ons team bestaat uit register valuators en register accountants die zijn opgenomen in het landelijk register voor gerechtelijk deskundigen en uit oud-bijzonder beheer medewerkers. Wij spreken de taal van kapitaalverschaffers en insolventie advocaten en zijn volwaardig sparring partners bij WHOA trajecten.”

Van voorbereiden tot onderhandelen tot een formeel WHOA traject

De WHOA maakt het mogelijk om uiteindelijk het akkoord door de rechter te laten bekrachtigen (homologeren). Echter zal het vaak niet zover komen. De verwachting is dat de WHOA eerder wordt gebruikt als dwangmiddel bij onderhandelingen tussen de verschillende betrokkenen en dat de rechter er pas in uiterst geval aan te pas moet komen. Ondernemingen doen er goed aan om in de fase voor de onderhandelingen een financieel plan op te stellen waarin onder andere de financiële noodzaak, het benodigde kapitaal, inzage in de liquidatiewaarde, reorganisatie en de vereiste maatregelen zijn opgenomen. Mocht de onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan een formele WHOA procedure worden gestart.

Expert Opinies ten behoeve van een WHOA traject

Tijdens de onderhandelingen of tijdens een formele WHOA procedure kan het zijn dat bepaalde financiële aspecten ter discussie komen te staan tussen partijen. Neem bijvoorbeeld bij de beoordeling of sprake is van een dreigende insolventie van een onderneming (wat een vereiste is om een WHOA traject in te gaan) of de uitkomst van de reorganisatie waarde (waardoor een betrokken partij wel of niet gerechtigd is op een deel van de waarde). In dergelijke gevallen verlenen wij vanuit Hermes Advisory ondersteuning om zogenoemde expert opinions op te stellen.