Algemene Voorwaarden

Hermes Advisory B.V.
Postbus 192
1250 AD Laren

info@hermes-advisory.com
www.hermes-advisory.com KvK nummer 54071410

Algemene voorwaarden Hermes Advisory B.V.

Inleiding

Hermes Advisory B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt:

 • Het leveren van adviesdiensten aan ondernemingen, overheden, organisaties en/of particulieren, waaronder het adviseren op het gebied van financiële en/of operationele vraagstukken (zoals herstructurering en (her)financiering) alsmede waarderingskwesties (zoals waardering van activa en goodwill, waardering van ondernemingen bij overdracht en waardering van vermogens‐ of bedrijfsschade) en vraagstukken op het gebied van integriteit (zoals preventief en repressief fraude onderzoek);
 • Het uitvoeren of laten uitvoeren van interim‐opdrachten in opdracht van ondernemingen, overheden, organisaties en/of particulieren;
 • Het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, alsmede het voeren of doen voeren van de directie over en het houden van toezicht op vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan.

Een lijst van de aandeelhouders in Hermes Advisory B.V., althans van de personen die aandelen in Hermes Advisory B.V. via hun respectieve houdstermaatschappijen houden ‐ welke personen conform internationaal gebruik ook wel als “partners” worden aangeduid ‐ wordt op verzoek toegezonden.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Hermes Advisory B.V. maar ook ten behoeve van alle “partners” (als hiervoor bedoeld) en alle andere personen die voor Hermes Advisory B.V. werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering door Hermes Advisory B.V. van enige opdracht zijn ingeschakeld en alle personen voor wier handelen of nalaten Hermes Advisory B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.2 Opdrachtnemer: Hermes Advisory B.V. (hierna te noemen: Hermes Advisory).

1.3 Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de Opdrachtbevestiging.

1.4 Bescheiden: Alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtgever vervaardigde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers.

1.5 Opdrachtbevestiging: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, overeenkomsten van, zowel schriftelijk als mondeling, als wel op alle werkzaamheden door Opdrachtnemer. Derden die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. In het geval dat deze algemene voorwaarden en de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

2.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

2.4 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door Opdrachtnemer niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

 1. Totstandkoming en duur van de Opdrachtbevestiging

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Een Opdrachtbevestiging komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging of de ‘voor akkoord’ ondertekende offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen.

3.3  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4 Het staat Opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen “partners” (als hiervoor bedoeld) en andere onder de naam van Hermes Advisory werkzame personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

3.5 Wijzigingen in de ondertekende Opdrachtbevestiging of in de ‘voor akkoord’ getekende offerte waardoor de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod zullen door Opdrachtnemer worden beschouwd als een (nader) aanbod van Opdrachtgever waaraan Opdrachtnemer niet is gebonden. De overeenkomst van opdracht komt alsdan niet tot stand tenzij Opdrachtnemer het (nadere) aanbod van Opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaardt.

3.6 De Opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.7 In geval van een mondeling verstrekte opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, alsmede in het geval dat een getekende Opdrachtbevestiging of een ‘voor akkoord’ getekende offerte niet of nog niet door Opdrachtnemer retour is ontvangen, wordt de overeenkomst tot opdracht, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart.

3.8 Zolang een offerte niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten.

3.9 Het staat partijen vrij met alle middelen te bewijzen dat een overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.10 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, de aard of de strekking van de Werkzaamheden  waartoe opdracht is gegeven, voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.11 Indien de opdracht tussentijds door Opdrachtgever wordt stilgelegd, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten en kan zij niet garanderen dat zij de opdracht op de door Opdrachtgever gewenste datum hervat, tenzij overeen wordt gekomen dat Opdrachtgever tijdens de periode van stillegging een vergoeding betaalt.

 1. Medewerking Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden, die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten.

4.2 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorts op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de Werkzaamheden relevant is.

4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van voornoemde Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.4 Opdrachtgever zorgt er voor dat de bij de opdracht betrokken medewerkers van zijn organisatie tijdig, en in voldoende mate beschikbaar zijn voor de uitvoering van de opdracht. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden Werkzaamheden moeten verrichten op de locatie van Opdrachtgever  of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals bijvoorbeeld een eigen werkruimte.

4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende schade, meerkosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en Bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.6 Na voltooiing van de opdracht worden op verzoek van Opdrachtgever de ter beschikking gestelde Bescheiden ter hand gesteld van Opdrachtgever. Een vordering van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot afgifte van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Bescheiden vervalt twee jaar na voltooiing van de opdracht.

 1. Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer voert de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden uit met in acht neming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de op hem van toepassing zijnde beroeps- en/of gedragsregels, die door Opdrachtgever steeds volledig dienen te worden gerespecteerd (waaronder de gedrags- en beroepsregels van het Nederlands Instituut voor Register Valuators).

5.2 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

5.3 Opdrachtnemer verricht de Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer geeft geen garantie met betrekking tot het bereiken van enig beoogd resultaat van de verrichte Werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.  Indien Opdrachtnemer op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de hem door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en Opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, heeft Opdrachtnemer, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, het recht de Overeenkomst wegens gewichtige reden op te zeggen.

5.5 Opdrachtnemer kan, na overleg met Opdrachtgever, de samenstelling van het adviseursteam wijzigen, dan wel de persoon die met de uitvoering van de Werkzaamheden is belast door een ander vervangen indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijk is. Deze wijziging mag de deskundigheid van het adviseursteam of van de in te zetten persoon niet verminderen noch de continuïteit van de uitvoering van de Werkzaamheden ongunstig beïnvloeden.

5.6 Opdrachtgever noch Opdrachtnemer mogen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dan wel binnen één jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen anders dan in overleg met de wederpartij.

5.7 Opdrachtnemer heeft het recht, na afstemming met Opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), aan te wijzen door Opdrachtnemer, indien zulks naar oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor Opdrachtgever optimale uitvoering van de Werkzaamheden. Indien deze derde(n) zijn/hun aansprakelijkheid in verband daarmede wensen te beperken is Hermes Advisory van oordeel, en bedingt zo nodig bij deze, dat de aan haar gegeven Opdrachten de bevoegdheid insluiten een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

5.8 Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen ter beschikking zijn gesteld.

5.9 Indien Opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

 1. Geheimhouding en exclusiviteit

6.1 Tenzij wettelijke- of beroepsregels aan Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle Bescheiden van vertrouwelijke aard die Opdrachtnemer door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en alsmede de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

6.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd Bescheiden die hem door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij Opdrachtnemer voor zich zelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang is.

 1. Intellectueel eigendom

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden. De met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele eigendomsrechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, spreadsheetmodellen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3 Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer, doch eerst na voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.

 1. Honorarium

8.1 Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag en/of wordt berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Tevens kan het honorarium voor werkzaamheden niet zijnde waarderingswerkzaamheden, mits schriftelijk overeengekomen, worden verhoogd met een transactievergoeding (succesfee).

8.2 Het honorarium en alle tarieven zijn exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 Opdrachtnemer is toegestaan het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet uitsluitend toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen Werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.4 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.5 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, in de tarieven begrepen factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Betaling

9.1. Betaling van de verschuldigde bedragen door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer  dient, zonder het recht op enige aftrek, korting of verrekening steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. Opdrachtnemer behoudt zich telkens het recht voor om de definitieve rapportage aan de Opdrachtgever te verstrekken nadat haar facturen zijn voldaan.

9.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 1. Reclames

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.3. In geval van een, naar oordeel van Opdrachtnemer, terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 1. Opzegging

11.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn bevoegd, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, de Overeenkomst middels schriftelijke opzegging te beëindigen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzet.

11.2 In het geval dat Opdrachtgever of Opdrachtnemer niet in staat is zijn schulden te voldoen, zijn faillissement  of surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn per aangetekend schrijven te ontbinden.

11.3 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen recht op betaling van het honorarium voor de door hem tot het moment van beëindiging of ontbinding verrichte Werkzaamheden.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtgever of derden, die niet door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.

12.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat Opdrachtgever of derden, die niet door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.

12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van advies van derden ingewonnen in opdracht van of met uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever.

12.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

12.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn Werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, dit met een maximum van EUR 50.000 inclusief BTW. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, dit met een maximum van EUR 50.000 inclusief BTW. De aansprakelijkheid is te allen tijde en onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag waar de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Hermes Advisory B.V. in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag inclusief BTW, dit tot een maximum van EUR 50.000 inclusief BTW.

12.6  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het (de) bedrag(en) waarop de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft inclusief het eigen risico dat Opdrachtnemer  in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Hermes Advisory B.V. in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag inclusief BTW, dit tot een maximum van EUR 50.000 inclusief BTW.

12.7 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.

12.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

12.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en stelt Opdrachtnemer schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Opdrachtnemer in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. Deze vrijwaring en borgstelling geldt ook ten aanzien van partners van Opdrachtnemer, en personen die onder de naam van Hermes Advisory werkzaam zijn of derden die Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de Werkzaamheden, die zich rechtstreeks op deze vrijwaring kunnen beroepen.

 1. Elektronische communicatie

Wij zouden elektronisch met u willen communiceren. Zoals u echter weet, is het elektronisch verzenden van gegevens niet gegarandeerd veilig of foutloos en dergelijke gegevens kunnen verloren gaan of worden onderschept, gecorrumpeerd of vernietigd, te laat of onvolledig aankomen of anderszins negatief beïnvloed worden of onveilig zijn voor gebruik. Dienovereenkomstig gebruiken wij zakelijk gezien verstandige procedures om op de op dat moment meest voorkomende virussen te checken alvorens wij de gegevens elektronisch verzenden. Ongeacht eventuele contracten, garanties of bevestigingen wordt aansprakelijkheid van Hermes Advisory B.V. alsmede haar partners, andere personen die onder de naam van Hermes Advisory werkzaam zijn  en andere vertegenwoordigers uitgesloten op welke grond dan ook (inclusief contracten, onrechtmatige daad ‐ inclusief nalatigheid ‐ of anderszins) met betrekking tot fouten of omissies als gevolg van of aangaande de elektronische verzending van gegevens aan u en het vertrouwen dat u stelt in deze gegevens, daarbij inbegrepen (doch niet beperkt tot) de handelingen en omissies van onze service providers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid zal op ons niet van toepassing zijn indien de handelingen, fouten of omissies het gevolg zouden zijn van crimineel, oneerlijk of frauduleus gedrag van onze partners, andere onder de naam van Hermes Advisory werkzame personen-  of andere vertegenwoordigers. Graag vernemen wij van u indien u niet wilt dat wij elektronisch met u communiceren. Indien de communicatie betrekking heeft op een belangrijke onderwerp en u zich zorgen maakt over de mogelijke gevolgen van elektronische verzending, vraagt u ons dan om een gedrukt exemplaar. Indien u wenst dat wij alle of bepaalde te verzenden documenten middels een password beveiligen, stelt u ons dan hiervan op de hoogte, zodat wij de benodigde regelingen kunnen treffen.

 1. Vervaltermijn

Voor zover in de Opdrachtbevestiging of deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke grond dan ook jegens Hermes Advisory B.V. , in ieder geval na één jaar na het

moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/ of bevoegdheden.

 1. Privacy

Hermes Advisory B.V. verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen van) haar opdrachtgevers om (i) uitvoering te geven aan de overeenkomst en de diensten te verlenen aan de Opdrachtgever; (ii) indien hiervoor toestemming van de Opdrachtgever is verkregen; (iii)  om te voldoen aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen; en (iv) indien hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat.

Hermes Advisory B.V. zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde (Europese) privacyregelgeving, zoals de AVG van de Europese Unie (EU 2016/679). Hermes Advisory B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen.

De Opdrachtgever mag de persoonsgegevens die Hermes Advisory B.V. over hem of haar heeft verzameld desgewenst inzien, rectificeren, verwijderen, beperken, laten overdragen en zich  verzetten tegen de verwerking hiervan. De verzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend aan het kantooradres van Hermes Advisory B.V. of via info@hermes‐advisory.com. Hermes Advisory B.V. zal tijdig aan de verzoeken van de Opdrachtgever voldoen, tenzij deze kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Hermes Advisory B.V. verstuurt elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over haar producten en diensten naar opdrachtgevers die hiervoor toestemming hebben gegeven. In ieder elektronisch bericht is de mogelijkheid tot afmelden opgenomen.

 1. Taal

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Indien Hermes Advisory B.V. als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de Opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Dit document is opgesteld door Hermes Advisory B.V. Dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Niets uit dit document mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming worden gekopieerd en/of aan derden worden verstrekt. Hermes Advisory B.V.aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens derden aan wie dit document kenbaar wordt gemaakt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.