Algemene Voorwaarden

Hermes Advisory B.V.
Postbus 192
1250 AD Laren

info@hermes-advisory.com
www.hermes-advisory.com KvK nummer 54071410

VERTROUWELIJK

Hermes Advisory B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt:
• Het leveren van adviesdiensten aan ondernemingen, overheden, organisaties en/of particulieren, waaronder het adviseren op het gebied van financiële en/of operationele vraagstukken (zoals herstructurering en (her)financiering) alsmede waarderingskwesties (zoals waardering van activa en goodwill, waardering van ondernemingen bij overdracht en waardering van vermogens‐ of bedrijfsschade) en vraagstukken op het gebied van integriteit (zoals preventief en repressief fraude onderzoek);
• Het uitvoeren of laten uitvoeren van interim‐opdrachten in opdracht van ondernemingen, overheden, organisaties en/of particulieren;
• Het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, alsmede het voeren of doen voeren van de directie over en het houden van toezicht op vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan.

Een lijst van de aandeelhouders in Hermes Advisory B.V., althans van de personen die aandelen in Hermes Advisory B.V. via hun respectieve houdstermaatschappijen houden ‐ welke personen conform internationaal gebruik ook wel als “partners” worden aangeduid ‐ wordt op verzoek toegezonden.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Hermes Advisory B.V. maar ook ten behoeve van alle “partners” (als hiervoor bedoeld) en alle andere personen die voor Hermes Advisory B.V. werkzaam zijn, alle
personen die bij de uitvoering door Hermes Advisory B.V. van enige opdracht zijn ingeschakeld en alle personen voor wier handelen of nalaten Hermes Advisory B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

4. Opdrachtaanvaarding
4.1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hermes Advisory B.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.2. Het staat Hermes Advisory B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen “partners” (als hiervoor bedoeld) en personeelsleden van Hermes Advisory B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

4.3. Hermes Advisory B.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4.4. Indien Hermes Advisory B.V. de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Hermes Advisory B.V. alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

5. Uitvoering van opdrachten
5.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Hermes Advisory B.V. leidt tot aansprakelijkheid van Hermes Advisory B.V., zal die aansprakelijkheid, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Hermes Advisory B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Hermes Advisory B.V. komt.

5.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Hermes Advisory B.V. in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag inclusief BTW, dit tot een maximum van EUR 50.000 inclusief BTW.

5.3. Hermes Advisory B.V. is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in 3 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Hermes Advisory B.V. voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

6. Betaling
6.1. Betaling van de verschuldigde bedragen door de opdrachtgever aan Hermes Advisory B.V. dient, zonder het recht op enige aftrek, korting of verrekening steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Hermes Advisory B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Hermes Advisory B.V. aangegeven. Hermes Advisory B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren. Hermes Advisory B.V. behoudt zich telkens het recht voor om de definitieve rapportage aan de opdrachtgever te verstrekken nadat haar facturen zijn voldaan.

6.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Hermes Advisory B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Elektronische communicatie
Wij zouden elektronisch met u willen communiceren. Zoals u echter weet, is het elektronisch verzenden van gegevens niet gegarandeerd veilig of foutloos en dergelijke gegevens kunnen verloren gaan of worden onderschept, gecorrumpeerd of vernietigd, te laat of onvolledig aankomen of anderszins negatief beïnvloed worden of onveilig zijn voor gebruik. Dienovereenkomstig gebruiken wij zakelijk gezien verstandige procedures om op de op dat moment meest voorkomende virussen te checken alvorens wij de gegevens elektronisch verzenden. Ongeacht eventuele contracten, garanties of bevestigingen wordt aansprakelijkheid van Hermes Advisory B.V. alsmede haar partners, werknemers en andere vertegenwoordigers uitgesloten op welke grond dan ook (inclusief contracten, onrechtmatige daad ‐ inclusief nalatigheid ‐ of anderszins) met betrekking tot fouten of omissies als gevolg van of aangaande de elektronische verzending van gegevens aan u en het vertrouwen dat u stelt in deze gegevens, daarbij inbegrepen (doch niet beperkt tot) de handelingen en omissies van onze service providers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid zal op ons niet van toepassing zijn indien de handelingen, fouten of omissies het gevolg zouden zijn van crimineel, oneerlijk of frauduleus gedrag van onze partners, werknemers of andere vertegenwoordigers. Graag vernemen wij van u indien u niet wilt dat wij elektronisch met u communiceren. Indien de communicatie betrekking heeft op een belangrijke onderwerp en u zich zorgen maakt over de mogelijke gevolgen van elektronische verzending, vraagt u ons dan om een gedrukt exemplaar. Indien u wenst dat wij alle of bepaalde te verzenden documenten middels een password beveiligen, stelt u ons dan hiervan op de hoogte, zodat wij de benodigde regelingen kunnen treffen.

8. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

9. Voor zover in de opdrachtbevestiging of deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke grond dan ook jegens Hermes Advisory B.V. , in ieder geval na één jaar na het
moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/ of bevoegdheden.

10. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Indien Hermes Advisory B.V. als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

11. Privacy. Hermes Advisory B.V. verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen van) haar opdrachtgevers om (i) uitvoering te geven aan de overeenkomst en de diensten te verlenen aan de opdrachtgever; (ii) indien hiervoor toestemming van de opdrachtgever is verkregen; (iii) om te voldoen aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen; en (iv) indien hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat.

Hermes Advisory B.V. zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde (Europese) privacyregelgeving, zoals de AVG van de Europese Unie (EU 2016/679). Hermes Advisory B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen.

De opdrachtgever mag de persoonsgegevens die Hermes Advisory B.V. over hem of haar heeft verzameld desgewenst inzien, rectificeren, verwijderen, beperken, laten overdragen en zich  verzetten tegen de verwerking hiervan. De verzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend aan het kantooradres van Hermes Advisory B.V. of via info@hermes‐advisory.com. Hermes Advisory B.V. zal tijdig aan de verzoeken van de opdrachtgever voldoen, tenzij deze kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Hermes Advisory B.V. verstuurt elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over haar producten en diensten naar opdrachtgevers die hiervoor toestemming hebben gegeven. In ieder elektronisch bericht is de mogelijkheid tot afmelden opgenomen.