Waarderen van intellectueel eigendom

Wij zijn gespecialiseerd in het waarderen van intellectueel eigendom (IE). Kennis over de waarde van het intellectueel eigendom is niet alleen van belang voor belastingtechnische of boekhoudkundige doeleinden (Purchase Price Allocation), maar ook bij litigation wanneer een inbreuk op het intellectueel eigendom is vastgesteld, bij het opstellen van licentieovereenkomsten en bij het alloceren van budget aan het patentportfolio. Het vaststellen van de waarde van intellectueel eigendom is een gecompliceerde aangelegenheid. Wij hebben ruime ervaring met het waarderen van intellectueel eigendom in de hiervoor genoemde contexten.

Economische schade bij intellectueel eigendom

Het kwantificeren van economische schade bij bijvoorbeeld inbreuk op intellectueel eigendom is complex. Het vooropgestelde principe bij patent litigation is het adequaat compenseren van de patent eigenaar voor de inbreuk. De passende compensatie kan op verschillende manieren worden berekend, bijvoorbeeld de ‘reasonable royalty rate method’ en de ‘lost profit method’. Iedere bij het dispuut betrokken partij zal de feiten en omstandigheden die naar de uiteindelijke compensatie leiden anders beschouwen. Bijvoorbeeld, wat is, met redelijke kans, het effect van inbreuk op prijserosie, op toegenomen kosten of op add-on verkopen van het gepatenteerde product?

Wij zijn ervaren in het voorbereiden van verschillende analyses en rapporten die de diverse methodes van schadeberekening adresseren en assistentie kunnen bieden in litigation zaken. We assisteren bedrijven van diverse groottes en verlenen onze diensten ook internationaal.

Met een waarderings- / schaderapport van uw intellectueel eigendom, gemaakt door specialisten met brede expertise in waardering, heeft u een betere onderhandelingspositie in disputen betreffende de waarde van het intellectueel eigendom en tevens een onpartijdig inzicht in de waarde van het intellectueel eigendom wanneer een hieraan gerelateerde transactie plaatsvindt.

Licentieovereenkomsten en financiering van opkomende technologieën

Projecten met opkomende technologieën zijn doorgaans riskant. De investeringen in deze projecten worden meestal door aandelenuitgifte of door samenwerkende partijen gefinancierd. Een veelvoorkomend financieringsinstrument is het uitgeven van een licentie. De onderhandelingen tussen de patenthouder en de licentienemer (of kapitaalverschaffer) is een proces waarbij beide partijen over de beste deal, een goede verstandhouding voor de langere termijn en een zekere kapitaalverschaffing willen besluiten. Wij bieden deskundige ondersteuning die dit proces versnelt, een onafhankelijk inzicht op de casus geeft en die in het afronden van de deal assisteert.

Het verkrijgen van financiering voor een project is een belangrijke stap omdat dit de financieringsbehoefte zeker stelt en het risicoprofiel aanzienlijk kan verlagen. Daarnaast is het voor de initiators van het project een bewijs dat hun bevindingen door externe partijen wordt gedragen. Veelal zijn beginnende bedrijven niet bekend met het onderhandelen met potentiele licentienemers en zijn vaak al tevreden met de kennis dat financiering zeker is, zonder daarbij rekening te houden met de ‘cost of capital’ (verwatering van hun eigen aandeel in het bedrijf).

Wij bieden ondersteuning in dit proces aan door het opstellen van een onafhankelijke waardering van het patent en het opstellen van overzichten van de financieringsbehoefte waarin verschillende financieringsstrategieën van het project worden overwogen (welke kunnen reiken van aandeeluitgifte tot licentiestructuren met uiteenlopende ingebedde opties). Deze gedetailleerde analyses leiden tot inzichten in het volledige spectrum van uitkomsten, waardoor de risico/rendement structuur van de licentieovereenkomsten kan worden geoptimaliseerd en het beste resultaat uit de onderhandelingen kan worden gehaald.

Budgettering en R&D portfolio optimalisatie

Om te garanderen dat de utilisatie van het patent en R&D portfolio wordt geoptimaliseerd moet het management van het intellectueel eigendom bij besluitvorming ook de waarde van individueel intellectueel eigendom in overweging nemen. Optimalisatie van het patent en R&D portfolio kan alleen plaatsvinden als er sprake is van zekere beperkingen, zoals gelimiteerde financiering en R&D-capaciteit. Daarnaast moeten er optimalisatiedoelen zijn, zoals het nastreven van waarde maximalisatie, zo snel mogelijke winst generatie, grootste kans op succes of hoogste marktdominantie.

De meest gebruikelijke besluitvormingsmethode voor portfolio optimalisatie omvat eenvoudig gezegd het in rangorde plaatsen van de onderdelen gebaseerd op belangrijke elementen welke uitgelijnd zijn aan de algemene doelstellingen van het bedrijf. Elementen zijn bijvoorbeeld strategische aansluiting (bestaande business en ‘pijplijn ontwikkeling’ van het bedrijf), de kosten en baten van een project, het technisch risico dat gepaard gaat met het project, of zelfs veiligheid of aan de ‘supply chain’ gelieerde zaken. Uitgebreidere technieken bevatten simulaties waarbij de projecten niet individueel beschouwd worden, maar juist met afhankelijkheden van het succes van het project.

We gebruiken een daadkrachtige kwalitatieve en kwantitatieve benadering om in iedere ontwikkelingsfase maximale aandeelhouderswaarde voor de cliënt te genereren. In de afgelopen paar jaar zijn we betrokken geweest bij verschillende patent en R&D portfolio optimalisatie projecten binnen diverse sectoren.

Boekhoudkundige en belastingtechnische doeleinden

In de laatste jaren is de waarde van bedrijven aan het verschuiven vanuit tastbare activa naar ontastbare activa, een proces dat het des te belangrijker maakt voor stakeholders van bedrijven om inzicht te hebben in de waarde van intellectueel eigendom binnen het bedrijf. Niet alleen voor patent litigation is de waardering van belang, maar sinds de introductie van belastingplanning, waarin IE wordt betrokken, is de waardering van IE in situaties buiten litigation van essentieel belang geworden.

Voor boekhoudkundige en belastingtechnische doeleinden kunnen in het algemeen twee situaties worden onderscheidden: extern verkregen IE en intern gegenereerde IE. Extern verkregen IE wordt meestal geactiveerd (IAS38). De transactieprijs wordt gebruikt om vast te stellen welke waarde het intellectueel eigendom op de balans zal hebben. Als het intellectueel eigendom daarentegen onderdeel is van een bedrijfsovername, zal een verdere IE-waardering nodig zijn om het correcte deel van de transactie te alloceren. Dit wordt gedaan door de toepassing van PPA (purchase price allocation). Om zeker te weten dat de PPA correct kan worden uitgevoerd, is een solide waardering van het aangekochte intellectueel eigendom nodig.

Intern gegenereerd intellectueel eigendom wordt meestal ten laste van de winst gebracht en zou baat hebben bij een waardering indien er sprake zou zijn van een overname. Echter, intern gegeneerd intellectueel eigendom kan ook geactiveerd worden. In een dergelijke situatie vindt een waardering plaats, deze zal veelal op basis van een ‘historical cost analysis’ plaatsvinden (IAS 38). Boekhouden voor intellectueel eigendom zal ook impact hebben op belasting, intellectueel eigendom kan namelijk afgeschreven worden en als R&D-uitgaven ten laste van de winst gebracht worden, afhankelijk van of het intellectueel eigendom geactiveerd is of niet. Hoe dan ook, de waardering van intellectueel eigendom is van duidelijk belang voor boekhoudkundige en belastingtechnische doeleinden, om ervoor te zorgen dat de cijfers op de balans en winst-verlies rekening correct zijn.

Onze consultants zijn bekend met de noodzakelijkheden van een ‘purchase price allocation’ en zijn u graag van dienst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: