Privacy verklaring Hermes Advisory B.V.

Hermes Advisory B.V., hierna ook te noemen: Hermes, gevestigd aan de Naarderstraat 20, 1251 BC Laren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54071410, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hermes acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 september 2020.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hermes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Wettelijke vereiste gegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in te voeren op onze website, in correspondentie en telefonisch

Van werknemers bewaren wij naast de NAW gegevens ook de BSN-nummers en een kopie legitimatiebewijzen (op een wijze waarop privacy beschermd is).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hermes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de overeenkomsten
 • Voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen
 • Marketing- en relatiebeheer

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

Bewaartermijnen

Hermes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien de wet anders voorschrijft, hanteren wij de wettelijk verplichte bewaartermijn voor persoonsgegevens. Na bovengenoemde termijnen vernietigd Hermes de persoonsgegevens zorgvuldig.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hermes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hermes) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hermes deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en / of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hermes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hermes-advisory.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hermes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hermes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via TLS technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hermes-advisory.com.