Financial Restructuring Services

Hermes Advisory staat met haar team van financieel specialisten en gerechtelijk deskundigen ondernemingen bij die in zwaar weer zijn gekomen.

Door onze onafhankelijke positie worden wij met regelmaat benaderd door directies, kredietverstrekkers of door aandeelhouders om adviezen en opinies te verstrekken voor situaties waarbij de onderneming in financiële moeilijkheden is gekomen.

Independent Business Review

Wanneer een onderneming geconfronteerd wordt met een financiële crisis dan is het zaak te weten welke opties mogelijk zijn. Deze opties worden gedreven door de voorziene beschikbaarheid om liquiditeit te genereren. Afhankelijk van een korte eerste assessment stellen wij een actie plan op om de crisis op korte termijn te stabiliseren (cash management, monitoring kortlopende financiering en eerste stap kostenreductie) en oplossingen aan te dragen voor de lange termijn (organisatorische maatregelen en financiële maatregelen).

Organisatorische en Financiële Herstructureringen

Om een onderneming weer gezond te krijgen zijn vaak meerdere maatregelen nodig. Te denken valt aan organisatorische maatregelen zoals het herdefiniëren van de core business, afscheid nemen van verlieslatende projecten, het verkopen van niet essentiële activa of het uitbesteden van diensten.

Om deze organisatorische maatregelen te kunnen uitwerken heeft de onderneming tijd nodig. Deze tijd is vaak niet beschikbaar doordat de financieringsvoorwaarden daartoe geen mogelijkheid bieden.

Ons team van financieel specialisten, waaronder oud bijzonder beheer medewerkers, heeft kennis en ervaring met het omgaan met banken en kredietverstrekkers in bijzonder beheer situaties.  Gezamenlijk stellen we een plan van aanpak op en helpen u met de communicatie richting de kapitaalverschaffers.

Het restructuring plan kan inhouden dat de onderneming vraagt om de nakoming van verplichtingen op te schorten totdat zij de benodigde maatregelen heeft uitgevoerd tot meer stringente maatregelen waaronder nieuwe kapitaalinjectie en afschrijven van schulden.

Hieronder zijn een aantal mogelijke maatregelen opgenomen:

  • opschorten van betalingen en verkrijgen van een afkoelingsperiode
  • aanpassing doorvoeren van de leningsvoorwaarden waaronder covenant resetting en aanpassingen van het aflossingsschema
  • additioneel krediet verkrijgen voor de uitvoering van de initiatieven die in het herstructureringsplan zijn opgenomen
  • schuldenreductie in combinatie met inbreng nieuw kapitaal of omzetting schuld in eigen vermogen
  • crediteurenakkoord procedure / homologatie onderhands akkoord (WHOA)
  • warme of koude doorstart doorvoeren

Hermes Advisory –  Onze specialisten ondersteunen u bij uw financiële herstructurering

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • het omgaan met Bijzonder Beheer situaties
  • het opstellen van rapportages ten behoeve van de uitvoering van een WHOA traject
  • het bieden van ondersteuning als herstructureringsdeskundige

Deze trajecten zijn kort en intensief waarbij doelgericht gehandeld wordt. Wij weten wat onze expertise is en weten wanneer wij andere experts moeten inschakelen zoals insolventie juristen, fiscalisten, pensioenadviseurs of arbeidsjuristen.

Als oud-bankiers weten wij hoe wij uw financiering snel door het bancaire traject kunnen loodsen. Het verstrekken van  krediet en de voortzetting van uw bedrijf zijn uiteindelijk ook in het belang van de bank.

Eén van de belangrijkste elementen voor een financier is het verkrijgen van goede informatie. Als hij niet begrijpt wat er zich binnen de onderneming afspeelt, kan niet worden verwacht dat hij kapitaal beschikbaar stelt. Dit geldt niet alleen voor bancaire instellingen maar zeker ook voor zogenoemde ‘informal investors’. Wij hebben veel cliënten en banken geholpen om de vertaalslag te maken tussen wat zich in een organisatie afspeelt en wat de investeerder of bank nodig heeft.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met: