25 januari en 8 februari 2018 Kennissessies: Voorstel Uniform Herstelkader Rentederivaten ontvangen, wat nu?

25 januari en 8 februari 2018 Kennissessies: Voorstel Uniform Herstelkader Rentederivaten ontvangen, wat nu?

Hermes Advisory nodigt u samen met BAIS Legal B.V. op 25 januari en 8 februari 2018 van harte uit voor de kennissessie: “Voorstel Uniform Herstelkader Rentederivaten ontvangen, wat nu?”.

Banken hebben vanaf 2005 massaal renteswaps afgesloten ten behoeve van het MKB, particuliere vastgoedbeleggers en (semi)publieke instellingen. Nadat de Minister van Financiën de banken op 1 september 2014 de opdracht heeft gegeven de renteswaps die zijn afgesloten ten behoeve van het MKB te herbeoordelen, is er – zoals u waarschijnlijk wel weet – het nodige misgegaan. Dit heeft ertoe geleid dat de Minister van Financiën een commissie heeft aangewezen met als doel om tot een collectieve regeling te komen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (“Uniform Herstelkader”).

Hoewel het Uniform Herstelkader voor veel partijen een geschikte oplossing biedt, is van een echte collectieve regeling helaas geen sprake. Een groot aantal partijen komt namelijk niet voor een vergoeding onder het Uniform Herstelkader in aanmerking, onder andere vanwege de extra deskundigheidstoets. Een toets die geen basis vindt in de wet (MiFID/Wft). Dit betekent dat er voor deze partijen – willen zij hun schade trachten te verhalen – geen andere mogelijkheid bestaat dan de weg naar de rechter te bewandelen.
Heeft u of uw klant een renteswap afgesloten en valt deze wel onder de reikwijdte van het Uniform Herstelkader, dan is het vervolgens de vraag of het aanbod dat wordt gedaan al dan niet geaccepteerd kan worden. Daarbij kunnen verschillende zaken een rol spelen: valt de schade die is geleden onder een van de componenten die in het Uniform Herstelkader zijn meegenomen? Hanteert de bank wel de juiste uitgangspunten? Klopt de berekening? Maar ook: welke mogelijkheden zijn er als het aanbod niet wordt geaccepteerd en tegen welke risico’s kunt aanlopen.

Vanwege de complexiteit van het Uniform Herstelkader en het juridisch kader van dit soort zaken, krijgen wij al een aantal maanden regelmatig de vraag of we niet eens een cursus zouden willen geven over het Uniform Herstelkader en over de actualiteiten in de jurisprudentie. Aan deze oproep geven wij graag gehoor en bovenstaande vragen zullen dan ook centraal staan tijdens beide bijeenkomsten. Vanuit zowel financieel als juridisch perspectief zal u worden meegenomen langs zowel het Uniform Herstelkader als de actuele jurisprudentie.

De kennissessies zullen worden begeleid door Pieter van Prooijen van Hermes Advisory. Voor het juridische deel van de bijeenkomst zal hij worden bijgestaan door advocaten Hester Bais en Maartje van der Beek van BAIS Legal B.V. (www.baislegal.nl). Zij zullen daarbij tevens de bij u levende vragen beantwoorden.

Het aanbod uit hoofde van het Uniform Herstelkader

Het aanbod van compensatie onder het Uniform Herstelkader wordt in eerste instantie door de bank berekend. Echter, u wilt wel zeker weten dat het aangeboden bedrag klopt. Het Uniform Herstelkader is zeer omvangrijk, complex en technisch van aard, zodat in de meeste gevallen op het eerste gezicht niet duidelijk is of de hoogte van de vergoeding klopt. Om u een idee te geven: het hele kader omvat 217 pagina’s die zelfs voor juristen en financieel specialisten op punten moeilijk te doorgronden zijn. Het zal ons dan ook niet verbazen dat de uitvoering van het Uniform Herstelkader zo complex is dat er foutieve voorstellen zullen worden verzonden. Voormalig Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei daarover heel pakkend in de Tweede Kamer:

“Wij wijzen er nog op dat de berekening van het te compenseren bedrag conform het herstelkader complex is. Als gevolg hiervan kunnen de uitkomsten van berekeningen van een dossier door verschillende personen in enige mate verschillen”.

Hermes Advisory kan het door de bank berekende bedrag van compensatie voor u controleren. Wij hebben in de afgelopen maanden enkele honderden controlerapportages op basis van het Uniform Herstelkader voor MKB-ondernemingen opgesteld. Hermes Advisory ondersteunt ondernemers en ondernemers en helpen hen te krijgen waar ze op basis van het Uniform Herstelkader recht op hebben door het opstellen van een controlerapportage die u kunt vergelijken met de rapportage die u of uw klant van de bank krijgt. Zo checkt u of de aangeboden compensatie klopt, of dat er verschillen bestaan tussen beide berekeningen. In de rapportage van Hermes Advisory wordt elke stap van het Uniform Herstelkader uitgelicht, cijfermatig onderbouwd en verduidelijkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van financiële datadiensten die de verborgen marges inzichtelijk maken, de historische kasstromen van de rentederivaten evenals de (mark to market) waardes van de afgenomen derivaten per peildatum aantonen. Het is dus zaak goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die deze regeling biedt.

Schaderapporten

De schaderapporten van Hermes Advisory worden overigens ook regelmatig gebruikt in gerechtelijke procedures tegen de aanbieders van de rentederivaten. Bij Hermes Advisory hebben wij brede ervaring met het opstellen van schadebegrotingen voor gerechtelijke procedures. Ook zijn de specialisten van Hermes Advisory ingeschreven in het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Bij het LRGD geregistreerde deskundigen kennen de procedures en weten wat van hen wordt verwacht.

Geen aanbod uit hoofde van het Uniform Herstelkader

Maar wanneer vallen renteswaps nu precies niet onder de reikwijdte van het Uniform Herstelkader? En welke schadecomponenten maken geen onderdeel uit van de vergoeding conform het Uniform Herstelkader? Hester Bais en Maartje van der Beek zullen dit toelichten aan de hand van de vereisten die op deze punten zijn opgenomen in het Uniform Herstelkader. Verder zullen zij voor de partijen wiens schade niet voor vergoeding op basis van het Uniform Herstelkader in aanmerking komt, bespreken welke mogelijkheden er zijn om in een gerechtelijke procedure te proberen de geleden schade te verhalen. Zij zullen daarbij stilstaan bij zowel de wet- en regelgeving als de huidige stand van zaken in de jurisprudentie. Ook zal aandacht worden besteed aan de risico’s, waaronder verjaring en de klachtplicht. Om u alvast enig idee te geven over de haken en ogen van het Uniform Herstelkader verwijzen wij u graag naar het Position Paper dat Hester Bais en Maartje van der Beek in 2016 schreven voor de Tweede Kamer.

 Voor wie?

De informatieve bijeenkomst richt zich op MKB-ondernemers, accountants, advocaten en/of financiële adviseurs die met rentederivaten te maken hebben.
Waar en wanneer?
De kennisbijeenkomsten vinden plaats op 25 januari en 8 februari 2018 ten kantore van Hermes Advisory aan de Naarderstraat 20 te Laren NH.
Vanaf 14:30 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 15:00 uur en zal om circa 17:00 worden afgerond. Daarna zal er geborreld worden.
Er is slechts ruimte voor maximaal 10 personen per sessie; zorg dus dat u er dus snel bij bent. Bij een groot aantal aanmeldingen zal worden overwogen extra sessies te plannen. Vol is vol.

Kosten en inschrijving

De kosten voor de bijeenkomst bedragen €120,- (excl. BTW). U ontvangt na inschrijving een factuur. Uw aanmelding is pas definitief na betaling van die factuur. Indien u niet verschijnt, zal dit – vanwege het beperkt aantal deelnemers – geen recht geven op restitutie.
U kunt zich inschrijven door een e-mail te zenden naar rentederivaten@hermes-advisory.com o.v.v. kennissessies