Onze dienstverlening voor Bijzonder Beheer en voor haar clienten

Hermes Advisory is het adviesbureau in Nederland dat is gespecialiseerd in financiële (forensische) expertise ter ondersteuning bij geschillen. Onze aandachtsgebieden betreffen:

•Waarderen van (aandelen in) een onderneming;
•Ondersteuning bieden bij en het onderzoeken van mogelijke oplossingen bij kapitaal (her)structureringen en  (naderende) faillissementen;
•Financieel feitenonderzoek bij vermoedens van fraude en bestuurdersaansprakelijkheid;
•Begroten van vermogensschade (individuele claims of massa claims) en contra expertise van ontvangen claims.

Onze professionals hebben minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan bij internationale advocatenkantoren, accountantskantoren en/of investeringsbanken.

Door deze relevante werkervaring en de samenstelling van ons team waarin zowel financieel als juridisch gespecialiseerde kennis aanwezig is, kunnen wij snel het gehele speelveld overzien. De partners van Hermes Advisory zijn allen geregistreerd als gerechtelijke deskundige in het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen en geven elk op hun eigen vakgebied les aan advocaten, curatoren en rechters (commissarissen).

Dienstverlening Bijzonder Beheer

Voor bijzonder beheer afdelingen van banken bieden wij de volgende dienstverlening aan:

1.Waarderen van een onderneming ten behoeve van uitoefening    pandrecht aandelen;
2.Verstrekken van inzicht in de financiële situatie van cliënt;
3.Bieden van ondersteuning aan de cliënt in het omgaan met   bijzonder beheer situaties;
4.Financieel feitenonderzoek ter  onderbouwing van bestuurders- en commissarisaansprakelijkheid;
5.(Contra-)expertise op schadeclaims voor en tegen de bank

1. Waarderen bij financiële herstructurering

Essentieel onderdeel bij het uitoefenen van het pandrecht op aandelen, is de bepaling wat economisch gezien de relatieve aanspraken zijn van de kredietverstrekker ten opzichte van de waarde van de onderneming (rekening houdend met eventuele preferentie op (bepaalde) activa en eventuele achterstellingen).

Juridische context

Het uitoefenen van een pandrecht op aandelen kan op drie manieren geschieden: 1) met goedkeuring van de aandeelhouders 2) door middel van openbare verkoop (waarbij een informatie memorandum moet worden opgesteld) 3)  met goedkeuring van de voorzieningenrechter die bepaalt dat de aandelen voor een bepaald bedrag mogen worden overgenomen (art 3:251 BW lid  1 en lid 2 onderhandse verkoop mogelijkheid).

Waarom een waarderingsrapport?

Omdat aan de hand van een onafhankelijk waarderingsrapport het voor de aandeelhouders duidelijk kan worden dat de ondernemingswaarde lager ligt dan het uitstaande krediet. De onderhandelingen met de aandeelhouders om bijvoorbeeld (een deel van) het krediet om te zetten in aandelenkapitaal wordt met een onafhankelijk waarderingsrapport bespoedigd.

De kredietverstrekkende instantie kan het rapport tevens gebruiken voor haar interne beslisprocedures.

Wanneer de kredietverstrekker haar pandrechten wenst uit te oefenen, is een onafhankelijk waarderingsrapport een essentieel stuk voor de procedure bij de voorzieningenrechter. Het waarderingsrapport geeft de voorzieningenrechter houvast bij het bepalen voor welk bedrag de aandelen mogen worden overgenomen.

2 Verstrekken van inzicht in de financiële situatie van cliënt

Mismatches in verwachtingen, voorwaarden, belangen en deskundigheid leiden tot een hoop frustraties, verspilde tijd en moeite wanneer deze niet direct bij aanvang herkend, gecommuniceerd en ondervangen worden. Bij Bijzonder Beheer situaties is tijd de grootste vijand voor goede oplossingen. Het is in ieders belang dat de klokken gelijk worden gezet tussen de belangrijkste stakeholders van de Onderneming. Validatie van de situatie en van de financiële prognose is in dit opzicht essentieel om tot een werkbare oplossing te komen.

3 Bieden van ondersteuning aan de cliënt in bijzonder beheer situaties

Naast het bieden van financieel inzicht is het spreken van dezelfde taal van essentieel belang. Wij maken vaak mee dat ondernemers die in een bijzonder beheer situatie bevinden, gefrustreerd zijn over de relatie met hun kredietverstrekkende bank. Echter, gedurende dergelijke trajecten komt er tijdens het proces meer wederzijds begrip tussen de onderneming en de kredietverstrekkende bank en wordt uiteindelijk de dialoog gevonden om tot constructieve oplossingen te komen.

De bijzonder beheer afdeling van de bank wordt niet meer als boeman gezien maar als partner om de problemen het hoofd te bieden.

4 Financieel feitenonderzoek ter onderbouwing van bestuurders- en commissarisaansprakelijkheid

Bijzonder beheer zal daarnaast geïnteresseerd zijn in het financiële beleid van de onderneming: om welke redenen is de onderneming in een slechte financiële positie terechtgekomen? Hebben bestuurders mogelijk verwijtbaar gehandeld? En hebben commissarissen wel tijdig ingegrepen? Wat zijn de oorzaken van het faillissement en op welke wijze heeft benadeling van de bank plaatsgevonden? In samenwerking met de bank voeren wij financieel onderzoek uit waarbij wij de gang van zaken binnen een onderneming feitelijk reconstrueren en mogelijke gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid in kaart brengen. Dit kan zowel binnen als buiten faillissement.

5(Contra-)expertise op schade claims voor en tegen de bank

Gaat een onderneming uiteindelijk tóch failliet, dan komt het nog wel eens voor dat de kredietverstrekker aansprakelijk gesteld wordt voor het faillissement en de schade die daaruit voortvloeit. De bank wordt dan geconfronteerd met een schadeclaim. Het is van groot belang om deze claim juridisch en inhoudelijk te analyseren en te beoordelen. De inhoudelijke analyse is een expertise op zich en essentieel voor het te voeren verweer en/of schikkingsonderhandelingen. Wij voeren deze analyse in overleg met de juridisch adviseur van de bank uit en schrijven desgewenst een deskundigenrapport.

DienstverleningBijzonderBeheer