TOA krediet voor ondernemingen in zwaar weer – een uitkomst of mosterd na de maaltijd?

Benodigde liquiditeit voor het aangaan van WHOA akkoorden

Als een onderneming in zwaar weer is beland en een akkoord wil bereiken met haar schuldeisers dan heeft zij naast tijd ook simpelweg geld nodig. Het benodigde geld is niet alleen om de schuldeisers een vorm van betaling te geven (dit zou ook kunnen door het verstrekken van een lening aan hen) maar ook om nieuwe verplichtingen gedurende de tijd die nodig is voor het bereiken van een schuldenakkoord te financieren. Naast de lopende verplichtingen gedurende de periode om tot een akkoord te komen, zullen ook adviseurs moeten worden betaald. Immers, adviseurs zullen bij ondernemingen in zwaar weer niet zonder voorschot aan de slag gaan.

De overheid heeft een oplossing voor dit probleem gerealiseerd en maken het ondernemingen mogelijk deze liquiditeit te verkrijgen middels de zogenoemde TOA krediet faciliteit. De overheid trekt hiervoor €200 miljoen uit.

Voorwaarden (nog niet) bekend

De voorwaarden voor het verkrijgen van een TOA krediet zijn nog niet bekend maar de hoop is dat deze in de loop van de maand mei 2021 bekend worden gemaakt. We weten al dat het gaat om achtergestelde leningen van €50.000 tot €100.000. De rente zal 2.0% zijn en de looptijd zal 10 jaar bedragen. Het TOA krediet wordt alleen verstrekt aan bedrijven die via een WHOA akkoord weer financieel gezond kunnen worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien. Het TOA krediet lijkt een welkome en noodzakelijke ondersteuning te zijn om een WHOA traject voor ondernemingen mogelijk te maken en een faillissement af te wenden.

Moment van verstrekken bepalend voor succes TOA krediet

Een belangrijk onderdeel van dit krediet is het moment van verstrekking. Er kunnen drie momenten zijn voor het verstrekken van het TOA krediet:

  • bij aanvang van het traject;
  • nadat een goedkeuring van het akkoord middels stemming heeft plaatsgevonden; of
  • na de homologatie van het akkoord door de rechter.

In de wandelgangen is aangegeven dat het TOA krediet pas wordt verstrekt nadat een goedkeuring middels stemming van het akkoord door de belanghebbenden heeft plaatsgevonden. Als dit moment daadwerkelijk wordt toegepast dan vervalt een belangrijke functie van het TOA krediet namelijk het verstrekken van liquiditeit om een akkoord te bereiken. Immers de tijd om tot een akkoord te komen duurt vaak enkele maanden waarin lopende verplichtingen direct moeten worden voldaan (immers onderneming is in een onvermijdelijke staat van insolventie) en daarnaast zal de onderneming liquiditeit nodig hebben voor het betalen van de adviseurs die een WHOA traject zullen begeleiden. Vanuit de ondernemingswereld klinkt dan ook de roep om het TOA krediet te verstrekken bij aanvang van het traject.

TOA enkel voor WHOA?

Daarnaast wordt in de rondgang langs diverse partijen die ondernemingen bijstaan bij schuldakkoorden geopperd dat de reikwijdte van het TOA krediet te beperkt is en dat ook andere vormen van schuldakkoorden hieronder moeten vallen. De WHOA is immers maar één van de verschillende vormen van schuld akkoorden.  De doelstelling van de WHOA was ook om als uiterst redmiddel te fungeren en als stok achter de deur waarmee tegenwerkende belanghebbenden (o.a. schuldeisers) over de streep zouden kunnen worden getrokken. Het is in die zin dus niet vreemd dat diverse partijen pleiten dat het TOA krediet ook beschikbaar moet worden gesteld voor andere vormen van schuldakkoorden.

De tijd gaat dringen ….

Alhoewel het aantal faillissement nog steeds historisch laag ligt en Corona-versoepelingen aanstaande zijn, is de schuldomvang van ondernemingen verre van afgenomen. Recent is in de media geuit dat ondernemers een belastingschuld hebben van ruim 16 miljard. Daarnaast maken ruim 200.000 ondernemingen gebruik van diverse steunmaatregelen. Het is dus een kwestie van tijd voordat de golf aan schuldsaneringen zal beginnen. Het is in die zin goed te weten of het TOA krediet echt een welkome ondersteuning is voor al die ondernemers. Noodzakelijk zal financiering van een akkoord in ieder geval wel zijn.