Dispute Resolution

Als  ondernemer zit u niet te wachten op gerechtelijke procedures, maar helemaal voorkomen kunt u ze niet. Het kan zijn dat een derde, zoals een leverancier, onderaannemer, werknemer of afnemer, schade bij u claimt. Maar het kan ook zijn dat u – bijvoorbeeld als gevolg van een onrechtmatige daad of wanprestatie  – een schadeclaim bij een ander indient.

De claim kan een individuele claim zijn maar het kan ook een massaclaim betreffen.

Het voeren van gerechtelijke procedures is tijdrovend en behoort over het algemeen niet tot de dagelijkse tijdsbesteding van ondernemers. Hermes Advisory beschikt over de kennis en ervaring om ondernemers met raad en daad bij te staan (Litigation  Support). Wij werken daarbij desgewenst samen met uw (huis)advocaat.

Naast schadeclaims  kunnen financiële geschillen ontstaan bij transacties zoals bij de uitkoop van aandeelhouders en afkoop van personeel.

De deskundigen van Hermes Advisory worden regelmatig  ingeschakeld als partijdeskundige in gerechtelijke procedures. Rekening houdend met de gedragscode voor objectiviteit en deskundigheid zijn wij in staat om uw schadeclaim deskundig te onderbouwen zodat deze voor een rechter of een arbitragecommissie meerwaarde krijgt. Wij verrichten deze rol ook in de vorm van contra-expertise indien u zelf geconfronteerd wordt met een schadeclaim en een deskundigerapport waar u het niet mee eens bent.

Als een geschil aan een rechter wordt voorgelegd omdat partijen er zelf niet uitkomen, dan worden financiële geschillen vaak voorgelegd aan een gerechtelijk deskundige. Onze experts vervullen deze rol regelmatig en weten wat er van hen in dit geval wordt verwacht.

De  specialisten van Hermes Advisory zijn forensisch registeraccountant en/of  waarderingsdeskundige en staan ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) en/of staan als deskundige ingeschreven bij  rechtbanken. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan in het voorkomen of  afhandelen van financiële geschillen. Uiteraard het liefst voordat deze aan een rechter worden voorgelegd, maar ook in gerechtelijke procedures staan wij u bij. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk aan juridische specialisten en advocaten dat wij indien gewenst in overleg met u zullen inzetten. Ook het  adviseren bij schikkingsonderhandelingen behoort tot onze competenties.

Vonnis Rechtbank Noord-Nederland, 27-10-2015

Onder de gegeven omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat er in de door de verbalisanten vervaardigde kasopstelling ten onrechte geen rekening is gehouden met een bedrag van € 461.416, —  aan contante ontvangsten uit de verkoop van snacks aan consumenten op evenementen vanuit de snackwagen, welke bedragen beschikbaar waren voor het doen van contante uitgaven. Dit leidt tot de conclusie dat het wederrechtelijk verkregen voordeel over de periode van 2006 tot en met 2008 dient te worden geschat op: € 885.161, — minus € 461.416, — is € 423.745, –.

Na het uitbrengen van het deskundigenbericht van Toxopeus – de Vries is het wederrechtelijk verkregen voordeel in deze ontnemingszaak verminderd tot € 423.745, —

Over het deskundigenbericht merkt de rechtbank onder meer het volgende op:

De rechtbank conformeert zich aan deze zorgvuldig onderbouwde conclusies van de deskundige en is van oordeel dat deze contante verkopen met de snackwagen aan consumenten op evenementen alsnog in de kasopstelling dienen te worden betrokken om tot een daadwerkelijke schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel te komen.

De rechtbank stelt in dit verband vast dat de deskundige Toxopeus – De Vries ten aanzien van de omvang van de behaalde omzetten met de snackwagen heeft geconcludeerd dat ze twijfels heeft met betrekking tot de juistheid van de inkomsten uit de verkoop van snacks zoals deze zijn weergegeven in de door dhr. [naam] aangeleverde gegevens, wiens administratiekantoor op verzoek van de veroordeelde de administratie van [Handelsonderneming] over de jaren 2006 tot en met 2008 heeft nagelopen op met name contante verkopen van snacks. De conclusie heeft ze zorgvuldig onderbouwd en daarmee inzichtelijk gemaakt. De rechtbank neemt deze conclusie dan ook over.

De rechtbank heeft er in dit verband kennis van genomen dat de met behulp van de door de deskundige Toxopeus – De Vries aangereikte methode geschatte totale opbrengst iets afwijkt van het totaalbedrag aan opbrengsten dat uit het schriftje blijkt en dat volgens de methode van die deskundige ook rekening dient te worden gehouden met een percentage voor afval en met de omstandigheid dat een deel van de ingekochte snacks aan andere ondernemers is doorverkocht. De rechtbank heeft zich in dit verband bovendien gerealiseerd dat wordt uitgegaan van een geschat percentage van 180% voor opslag. Desondanks acht de rechtbank de geschatte uitkomst van de door de deskundige aangereikte methodiek bruikbaar om te kunnen verifiëren of de door veroordeelde in het schriftje aangereikte gegevens voldoende betrouwbaar zijn om ze in de schatting van het wederrechtelijk door veroordeelde verkregen voordeel te kunnen betrekken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitspraak op rechtspraak.nl

Als  ondernemer zit u niet te wachten op gerechtelijke procedures, maar helemaal voorkomen kunt u ze niet.

– Inge Lisa Toxopeus – Partner Hermes Advisory

(Forensic) Valuation  Waarderen (Valuation) is een vak op zich! Het  waarderen van ondernemingen of belangen hierin gaat veel verder dan het optellen van balansposten nadat deze al dan niet zijn gecorrigeerd met aanwezige stille reserves. Een uitgebreide studie naar de onderneming en de markt waarin zij zich begeeft maken onderdeel uit van deze studie die uiteindelijk zijn weerslag krijgt in een rekenmodel dat specifiek per onderneming wordt opgesteld. Onze experts zijn naast accountants ook waarderingsdeskundigen en hebben een ruime ervaring op dit gebied.

Deze expertise zetten wij in bij verkooptrajecten van ondernemingen (M&A) maar ook in geval van een uit- of inkoop van een aandeelhouder. Forensic valuation gaat nog een stap verder. Het gaat hierbij om het waarderen van een actief of onderneming in geval er een juridisch geschil speelt. Forensic Valuation is een nadere specialisatie binnen het waarderingsvak. Bij een dispuut over een waardering ontbreekt veelal belangrijke informatie die noodzakelijk is voor de waardering. Als gevolg van het ontbreken van deze informatie is het des te meer noodzakelijk dat  goed onderbouwde scenario’s worden bepaald door een onafhankelijke derde. Dit speelt onder andere indien een onderneming met de administratie door brand is verwoest en de schade moet worden bepaald maar ook indien er ruzie tussen ondernemers is en de ondernemer die de administratie beheert deze niet (geheel) wenst af te staan. Ook onder deze omstandstandigheden zijn de experts van Hermes Advisory in staat om gericht en doeltreffend een waarderingsrapport uit te brengen.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met: